Regulamin

44WYSPY.PL - Z SIEDZIBĄ W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. ORZESZKOWEJ 5/1A,

BĘDĄCE STRONĄ ZAWIERAJĄCĄ UMOWY NAJMU APARTAMENTU Z KLIENTEM ZWANEGO DALEJ BIUREM

Klient - osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalno-wypoczynkowego, będącego w dyspozycji 44wyspy.pl.
Apartament - lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej.

Postanowienia ogólne
a) Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www.44wyspy.pl.
b) Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
c) Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu między 44wyspy.pl a Klientem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
d) Biuro 44wyspy.pl oświadcza, że na mocy zawartych z właścicielami lokali, zwanymi Apartamentami, umów posrednictwa jest uprawniony do świadczenia usług krótkotrwałego najmu Apartamentu.

Zasady rezerwacji
a) Klient może dokonać rezerwacji w następujący sposób:
- System rezerwacji online, który jest umieszczony na stronie www.44wyspy.pl
- Poprzez wysłanie maila za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.44wyspy.pl
- Poprzez wysłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Telefonicznie - dzwoniąc do biura 44wyspy.pl
- Osobiście w siedzibie biura 44wyspy.pl
b) Potwierdzenie rezerwacji
- Po uzgodnieniu terminu pobytu oraz ceny za usługę firma 44wyspy.pl przyjmuje rezerwację wstępną.
- Do Klienta zostaje wysłane potwierdzenie rezerwacji zawierające cenę, termin wynajmu, wysokośc zaliczki i numer konta, na który zaliczka powinna być wpłacona.
- W terminie 3 dni roboczych (o ile nie zostanie ustalone inaczej) Klient wpłaca na konto firmy zaliczkę w wysokości 20% ceny wynajmu. Decyduje data wpływu na konto Biura.
- Wpłata zaliczki w podanym terminie jest jednoznaczna z zawarciem umowy wynajmu oraz akceptacją regulaminu.
- Brak wpłaty w zakreślonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji, o czym Klient musi być poinformowany przy dokonywaniu rezerwacji.
- Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zaliczki, o której mowa powyżej, Klient otrzyma na podany adres mailowy, adres Apartamentu.
- Pozostałą część należności Klient wpłaca gotówką w dniu przyjazdu pracownikowi firmy 44wyspy.pl lub przelewem na konto, przy czym środki muszą się znaleźć na koncie najpóźniej w dniu rozpoczęcia wynajmu.
- W przypadku rezerwacji na jedną dobę Klient jest zobowiązany wpłacić na konto firmy całą kwotę za pobyt w terminie podanym przez pracownika 44wyspy.pl.
- Klient ma obowiązek poinformowania pracownika firmy 44wyspy.pl o przyjeździe ze swoim zwierzęciem (dla takich Klientów proponowane są Apartamenty, w których przebywanie zwierząt jest dopuszczalne).
- Jakiekolwiek zmiany w rezerwacji mogą być dokonane jedynie na zasadzie porozumienia stron.
- W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w rezerwacji Klientowi nie przysługuje zwrot zaliczki.
- W przypadku rezygnacji z pobytu i poinformowaniu o tym fakcie pisemnie, pocztą, faxem lub mailowo w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu zaliczka zostaje zwrócona po potrąceniu kosztów administracyjnych, w wysokości 100,00 zł.
- W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu zaliczka nie zostaje zwrócona.
- Brak przyjazdu Klienta lub brak kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem Apartamentu do ponownej rezerwacji w dniu następnym.

Ceny
a) Wszystkie ceny oferowane przez 44wyspy.pl są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.
b) Obliczenie koszów za zarezerwowane usługi następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji cennikiem.
c) Obowiązujące ceny wynajmu Apartamentów dostępne są na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie Biura.
d) Ceny za pobyt nie obejmują kosztów dodatkowych (sprzątanie końcowe, parking, zwierzęta, opłata uzdrowiskowa, dostawka, kaucja zwrotna).
e) Ceny obejmuja tylko i wyłącznie wynajem Apartamentu (dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta).

Przyjazd
a) Klient zobowiązany jest do powiadomienia firmy 44wyspy.pl o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed terminem przyjazdu.
b) Powiadomienia można dokonać telefonicznie lub mailowo.
c) Klientów oczekujemy w dniu przyjazdu od godz. 16:00 do godz. 19:00 w siedzibie biura.
d) Istnieje możliwość przyjazdu w innym czasie, ale musi być on uzgodniony wcześniej z pracownikiem firmy 44wyspy.pl.
e) W momencie przyjazdu od Klienta pobierana jest pozostała należność za pobyt (chyba, że przed przyjazdem została przelana na konto firmy), opłata uzdrowiskowa wg stawki podanej przez Urząd Miasta, opłata za sprzątanie końcowe, kaucja zwrotna (na poczet pokrycia ewentualnych strat w Apartamencie powstałych z winy Klienta) i inne wynikające z uzgodnień rezerwacyjnych (zwierzę, dostawka, parking).
f) Na życzenie Klienta 44wyspy.pl może wystawić fakturę.
g) Po dokonaniu formalności meldunkowych i rozliczeniowych Klient udaje się z pracownikiem firmy 44wyspy.pl do Apartamentu w celu sprawdzenia zgodności stanu Apartamentu i jego wyposażenia.
h) Przy braku zastrzeżeń pracownik firmy przekazuje Klientowi za pokwitowaniem klucze do Apartamentu.
i) Po przejęciu Apartamentu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za znajdujące się w Apartamencie elementy jego wyposażenia.
j) Za dodatkową opłatą Klient podczas pobytu może poprosić o wymianę pościeli, ręczników i sprzątnięcie lokalu.
k) Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i trwa do godziny 10:00 dnia wyjazdu.

Wyjazd
a) Opuszczenie Apartamentu przez Klienta powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu do godz. 10:00.
b) Przekazanie kluczy za pokwitowaniem oraz odbiór Apartamentu przez przedstawiciela firmy 44wyspy.pl odbywa się zawsze w Apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Klienta i ustaleniu godziny odbioru.
c) W przypadku przedłużenia pobytu, bez wcześniejszego uzgodnienia, Klient zostanie obciążony kosztami wynajmu lokalu za okres w jakim dodatkowo zajmował Apartament, a w przypadku, gdy nieuzgodniony pobyt uniemożliwia zajęcie Apartamentu przez kolejnego Klienta, także kosztami dodatkowymi, wynikającymi z niezrealizowanej umowy.
d) Klient pozostawia obiekt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał oraz pozostawi naczynia i urządzenia kuchenne w czystości oraz usuwa śmieci.
e) Jeżeli doszło do zniszczeń Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody na osobie lub mieniu, powstałe z jego winy lub osób trzecich, związane z zarezerwowanym pobytem.
f) W przypadku konieczności przeprowadzenia, w wyniku zniszczenia, jakichkolwiek prac remontowych Klient może zostać obciążony także kosztami wynajmu w czasie trwania prac.
g) W przypadku zgubienia kluczy od Apartamentu Klient zostanie obciążony kosztami zakupu i montażu nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej.
h) Wcześniejszy wyjazd Klienta nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

Pobyt
a) Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00 rano dnia następnego.
b) W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w opisie Apartamentu. W razie naruszenia tego punktu 44wyspy.pl ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
c) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z:
- pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest Apartament jak i wokół niego,
- przerwaniem z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o. sygnału internetowego, sygnału TV),
- immisjami (w szczególności hałasem) z nieruchomości sąsiednich.
d) We wszystkich Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz rozpalania grilli na balkonach lub tarasach.
e) Palenie tytoniu na terenie obiektu, w którym usytuowany jest Apartament odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych.
f) Za złamanie zakazu, w szczególności za palenie tytoniu w Apartamencie, 44wyspy.pl mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
g) W razie uzasadnionej skargi na Klienta skierowanej do firmy 44wyspy.pl, osoba reprezentująca firmę ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
h) Klient zobowiązany jest do:
- należytego zabezpieczenia Apartamentu, tj. dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu, zabezpieczania przedmiotów znajdujących się na tarasach i balkonach przed zwianiem przez wiatr lub zalaniem przez deszcz,
- przechowywania kluczy od Apartamentu tak, aby nie miały do nich dostępu osoby postronne.
i) W przypadku stwierdzenia w Apartamencie wad technicznych lub usterek Klient powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować pracownika firmy 44wyspy.pl.

Obiekt zastępczy
a) W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, 44wyspy.pl rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.
b) Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmiany Apartamentu zostają mu w trybie natychmiastowym zwrócone wszystkie wniesione opłaty.
c) 44wyspy.pl ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, jak również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od 44wyspy.pl, nie będzie mogło być zagwarantowane.
d) Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Uwagi
a) Firma 44wspy.pl nie ponosi odpowiedzialności za drogocenne rzeczy, pieniądze i dokumenty pozostawione w Apartamencie.
b) Przedmioty pozostawione w Apartamencie przez wyjeżdżającego Klienta zostaną odesłane na jego koszt, na wskazany adres.
c) W przypadku braku dyspozycji odnośnie pozostawionych w Apartamencie rzeczy po wyjeździe Klienta biuro przechowa przedmioty przez okres trzech miesięcy, a następnie przekaże je na cele charytatywne.

Inne
a) Reklamacje z tytułu wynajmu apartamentów należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby firmy 44wyspy.pl w terminie 21 dni od opuszczenia Apartamentu.
b) Firma 44wyspy.pl ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia złożenia reklamacji.
c) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

Wybór prawa
a) Do realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy właściwe jest prawo polskie.
b) W razie powstania sporu rozstrzygnięty on zostanie przez sąd właściwy dla siedziby 44wyspy.pl.

Polityka Prywatności
a) Na stronie www.44wyspy.pl poza danymi o charakterze informacyjno- promocyjnym, znajduje się formularz umożliwiający przesyłanie zapytań lub złożenie wstępnej rezerwacji apartamentu (dalej \"Formularz\"). Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika/potencjalnego klienta zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu.
b) Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie jest udzielana na rzecz firmy 44wyspy.pl dla wewnętrznych celów statystycznych oraz marketingowych.
c) Administratorem danych osobowych jest 44wyspy.pl.
d) Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.